top of page

KVKK

KVKK Genel Aydınlatma Metni

Biyomediks Tıbbi Cihazlar İth. San. Tic. Ltd. Şti. KVKK Genel Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Biyomediks Tıbbi Cihazlar İth. San. Tic. Ltd. Şti.  (“ŞİRKET”) (MERSİS NO: 0178071556500016) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini ve işlenmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

1.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, Şirketimizin Genel Merkezi (İstanbul), Resmi internet sitelerimiz ve sosyal medya hesaplarımız, mobil uygulamalarımız, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

2.Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri: Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

   o Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, o Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

   o Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası, sipariş takibinin gerçekleştirilmesi,

   o Satın aldığınız ürün ve hizmetlerin sağlanması,

   o Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması.

• Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

   o Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

   o Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

   o Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,

   o İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

   o Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,

   o Finansal işlemlerin takibi, o Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

• Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

• Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

• Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

• İleride meydana gelebilecek olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

 

3. Kişisel Verilerin işleme Amaçları:

• Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

• Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

• Yükümlülüklerimize dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, müşterilere raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları,

• 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun uyarınca daha önceden açık rızası alınan ve kurumumuzda ticari faaliyeti nedeniyle iletişim bilgileri yeralan taraflara reklam ve promosyon amaçlı mailing ve sms gönderimi yapılması,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

• Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası

• Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

• Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası

• Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi

• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

• İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

• İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası

• İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

• İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

• Kurumsal iletişim,lojistik ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

• Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

• Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi

• Şirket çalışanları için işe alım, iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

• Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Şirket içi ve dışı eğitim ve Oryantasyon faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini

• Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini

• Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

• Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

• Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi

• Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi

• Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası

• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

• Ücret yönetimi

• Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması

• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

 4. Açık Rıza gerektirmeyen hükümler KVKK gereğince Kanunda sayılan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür; a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

d)Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

f)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

g)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

• ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,

• Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

• Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari ve yasal mercilere,

• Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren lojistik şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6.Kişisel Veri Sahibinin Hakları: KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Başvurularla ilgili detaylı bilgiye web sitemizdeki KVKK başvuru formundan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz; Biyomediks Tıbbi Cihazlar İth. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve tahsilat, fatura tanzim etme ve sipariş teslim süreçlerini yürütebilmek adına bazı kişisel verilerinizi (ad soyad, e-posta adresi, adres, kredi kartı veya banka kartı bilgileri, cep telefonu numarası, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, meslek) talep etmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işbu kişisel verilerin korunması aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortamda işlenecek ve bu ortamda muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimiz nezdinde kişisel veriler; ticari faaliyetlerin planlanması ve icrası,  yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,  tarafımızca doğrudan sağlanmayan ve uzmanlık alanımıza girmeyen konularda ödeme hizmet alınması, siparişlerin teslim edilmesi, tahsilatların gerçekleştirilmesi, fatura tanzim edilmesi, tüketici şikayetlerinin çözümlenmesi, açık rıza vermeniz halinde ticari elektronik ileti gönderilmesi, faaliyetlerin Şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirketimizin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, talep ve şikayet süreçlerinin yönetimi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. Toplanılan bilgiler, haberiniz ya da aksi bir talimatınız olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler yukarıda anılan amaçların ifa edilebilmesi için hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Ticaret Bakanlığı, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve şirketimizin danışmanları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine, Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle paylaşılabilecektir.

Verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5 ve 8. Maddeleri uyarınca rızanıza ihtiyaç olmaksızın verileriniz üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Mağazalarımız ve internet sitemiz kanallarıyla kişisel verileriniz yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.

Kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 3 (üç) ay içerisinde, kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinizde;

a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verilerinizi silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Talebiniz en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır ve tarafınıza bilgi verilir.

b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişilere bildirir; Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması temin edilir.

c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, talebiniz KVK Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı tarafınıza en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

          Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak müşteriler;

-         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-         Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

-         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-         Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

-         Kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme,

-        Düzeltilme, silinme, anonim hale getirme veya yok edilmesi halinde bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu haklar internet sitesindeki iletişim bilgileri (mail, çağrı merkezi vs.) kanalıyla kullanılabilirsiniz.

Mail: info@technostorex.com

Telefon Numarası: 0 212 231 29 32 

Kişisel olmayan bilgiler, şahsen tanımlanamayacağınız bilgilerdir. Bu bilgiler her türlü amaçla kullanılabilir ve üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın paylaşılabilir.

bottom of page